Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie jest:

Pan Dawid Gołębski 

e-mail: 

iod.dbfowol@eduwarszawa.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 127 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W WARSZAWIE

SZANOWNI RODZICE!

Informujemy, że Przedszkole  z Oddziałami Integracyjnymi nr 127  w Warszawie przetwarza wizerunki wychowanków (w tym ich rodziców i opiekunów prawnych) do celów:

  • funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego realizowanego na podstawie przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ich rodzicom

oraz

  • związanych z promocją Przedszkola – na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych (wizerunków) przetwarzanych w powyższych celach jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Warszawie z siedzibą: ul. Nowolipki 21c, 01-006 Warszawa

Za przetwarzanie wizerunków w powyższych zakresach odpowiedzialność ponosi Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Warszawie.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z obowiązującym prawem Nasza Placówka NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców danych osobowych, w tym również wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć, filmów na naszych uroczystościach, a następnie zamieszczanie ich w Internecie).

Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby (w tym wychowanków) wymaga uzyskania zezwolenia osoby, której dane są rozpowszechniane lub zezwolenia rodzica / opiekuna prawnego dziecka.

Namawiamy wszystkich do poszanowania wzajemnych praw.

SZANOWNI RODZICE! 

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),

Przedszkole ma obowiązek przekazać rodzicom wychowanków informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane Państwa dzieci przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. W związku z powyższym informujemy, że

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 w Warszawie przetwarza dane osobowe wychowanków (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Przedszkola.

Administratorem danych osobowych wychowanków jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 Warszawie z siedzibą: ul. Nowolipki 21c, 01-006 Warszawa

Pełna treść informacji o celach i zakresach przetwarzania danych osobowych wychowanków i ich rodziców lub opiekunów prawnych, o prawach osób, których dane dotyczą, w tym także o prawie do wniesienia skargi, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Przedszkola oraz będzie rozpowszechniana wśród rodziców i opiekunów. Posiadają Państwo prawo dostępu do właściwych danych, ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE
PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 127 IM. WANDY
CHOTOMSKIEJ NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK