MGR MAGDALENA SAŁACH-ZAPAŚNIK 

NEUROLOGOPEDA

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024:

Wtorek             07:30- 13:30

Środa              07:30- 13:30

Czwartek              07:30- 13:30

Piątek              07:30- 14:30

PROGRAM PRACY PROWADZONEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Terapia językowa jest to całość czynności ukierunkowanych na usunięcie zaburzeń i uszkodzeń mowy lub stymulację rozwoju mowy poprzez zachowania sprzyjające rozwojowi sprawności komunikacyjnych. Cele terapii językowej realizowane są poprzez:
– usprawnienie funkcji językowych;
– zapewnienie możliwie najlepszych warunków dla pełnego rozwoju językowego;
– kształtowanie właściwej postawy w stosunku do własnego zaburzenia i gotowość do uczenia się;
– wypracowanie właściwego stosunku otoczenia do dziecka z zaburzoną mową;
– wypracowanie odpowiedniej do wieku, poziomu rozwoju psychoruchowego i możliwości psychofizycznych sprawności językowej umożliwiającej komunikowanie się z otoczeniem. Przebieg, intensywność i organizacja procesu terapii są uzależnione od indywidualnego stanu rozwoju dziecka pod względem jego właściwości psychofizycznych. Przebieg terapii jest zgodny z rozwojem ontogenetycznym zdrowego dziecka, zachowując poszczególne fazy opanowania systemu fonologicznego, gramatycznego i semantycznego. W pracy nad ukształtowaniem prawidłowej wymowy danej głoski wyodrębniamy dwa etapy.

W pierwszym etapie uzyskujemy prawidłową wymowę danej głoski, w drugim – utrwalamy ją. Terapia jest zakończona wówczas, gdy dziecko daną głoskę zawsze i wszędzie wymawia prawidłowo. W terapii strony leksykalnej mowy poszerzamy słownictwo dziecka. Terapia strony gramatycznej ściśle wiąże się z terapią strony leksykalnej mowy. Jej celem jest wyuczenie właściwego stosowania przymiotników, przysłówków, a także nauczenie właściwej konstrukcji zdań. Rozwój językowy dzieci nierozerwalnie związany jest z poziomem rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego, funkcjonowaniem narządów biorących udział w procesie nadawania i odbierania mowy. Zaburzenie któregoś elementu wpływa na rozwój mowy i musi być usprawniane jednocześnie z prowadzeniem terapii logopedycznej, warunkując jej skuteczność. Program terapii logopedycznej jest realizowany poprzez organizację indywidualnych lub w zespołach 2-, 3- osobowych zajęć z dziećmi. Częstotliwość spotkań i czas wykonywania ćwiczeń indywidualnych dostosowany do możliwości psychofizycznych dziecka. Na efekty prowadzonej terapii i realizację programu wpływa – oprócz pracy terapeuty): poziom dojrzałości emocjonalnej i motywacja dziecka do podjęcia proponowanych ćwiczeń, możliwości psychofizyczne dziecka, podjęcie współpracy przez dom rodzinny i systematyczne