Jesteśmy przedszkolem z oddziałami integracyjnymi. Przez integrację rozumiemy i realizujemy współistnienie wspólnej zabawy, nauki i wychowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Uczymy akceptacji, tolerancji i empatii.

Zapewniamy profesjonalną opiekę organizując w przestrzennych i dobrze wyposażonych salach zajęcia dydaktyczne, udzielając pomocy specjalistycznej i umożliwiając udział w zajęciach dodatkowych. Ze względu na specyfikę placówki zapewniamy wszystkim dzieciom wysoko wykwalifikowaną opiekę pedagogiczną i specjalistyczną: psychologa, neurologopedy,  terapeuty integracji sensorycznej, pedagogów wspomagających w tym tyflopedagoga w profesjonalnie doposażonych gabinetach sfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Przedszkole usytuowane jest wewnątrz osiedla, odizolowane od głównej ulicy, ale z dogodnym dojazdem wszystkimi środkami komunikacji miejskiej. Budynek otoczony jest różnorodną roślinnością oraz atrakcyjnie wyposażonym placem zabaw, co daje możliwość zarówno wyciszenia jak i aktywności ruchowej.

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 127 im. Wandy Chotomskiej w Warszawie jest przedszkolem publicznym:

 • prowadzi 3 grupy integracyjne ,

 • prowadzi 1 grupę specjalną

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie programowego wychowania przedszkolnego,

 • prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

 • zatrudnia nauczycieli i specjalistów posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Podstawą do przyjęcia dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest:

 • analiza dokumentacji medyczno – psychologicznej (Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);

 • obserwacja psychologiczno – pedagogiczna dokonana przez naszych specjalistów na terenie przedszkola.

Przyjmujemy dzieci posiadające Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

 • niepełnosprawność intelektualną ( w stopniu lekkim, umiarkowanym);

 • autyzm, w tym Zespół Aspergera;

 • niepełnosprawności sprzężone;

 • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję;

 • niedowidzenie;

 • niedosłuch (słabe słyszenie).

Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tworzony jest Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu, dla dzieci niepełnosprawnych organizowane są zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne z psychologiem, logopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą SI, rehabilitantem. By rozwój dziecka był wspierany zarówno w przedszkolu jak i w domu staramy się ściśle współpracować z rodzicami. Utrzymujemy kontakty z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne takimi jak: poradnie psychologiczno – pedagogiczne, placówki specjalistyczne (Ośrodek Wczesnej Interwencji, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Instytut Matki i Dziecka, Centrum Zdrowia Dziecka).
Dzieci kończące naukę w naszym przedszkolu kierujemy na badanie psychologiczno-pedagogiczne do poradni specjalistycznych i pomagamy w umieszczeniu dziecka w odpowiedniej dla niego szkole (integracyjna, specjalna lub wybrana masowa).

Zadaniem naszej placówki jest objęcie opieką i czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronnym wychowaniem i przygotowaniem ich do podjęcia nauki szkolnej. Wszystkie działania podejmowane na terenie placówki są zgodne z wymienionymi założeniami. Kładziemy nacisk na stworzenie warunków, w których dziecko uczułoby się dobrze i miało zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Proces wychowawczy realizujemy w taki sposób, aby dziecko mogło w pełni rozwinąć swoje możliwości.

Czym jest integracja? – Przedszkole Pluszowy Miś