Nauczyciel wspomagający realizuje swoje zadania w bezpośredniej pracy z grupą rówieśniczą. Jego praca polega na wspomaganiu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas realizacji programu wychowania przedszkolnego.

Ponadto nauczyciel wspomagający nawiązuje współpracę z rodzicami w celu udzielenia bezpośrednich wskazówek dotyczących oddziaływań terapeutycznych, uczestniczy i współdecyduje o doborze metod pracy  z dziećmi niepełnosprawnymi, uzdolnionymi i wszystkimi potrzebującymi wsparcia.

Oprócz tego rolą nauczyciela wspomagającego wspólnie z psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej i rehabilitantem jest opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) dla każdego dziecka posiadającego Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego. Program dostarcza informacji o możliwościach i ograniczeniach dziecka, a także określa zakres udzielanej pomocy        i wsparcia.

Nauczyciel w trakcie indywidualnych zajęć z dzieckiem prowadzi specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne stymulujące i usprawniające zaburzone funkcje. Wykorzystywane są w tym celu różnorodne pomoce dydaktyczne, metody i formy pracy.

 

W naszej placówce nauczyciele wspomagający stosują m.in. następujące metody:

– Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

– Programy aktywności. Świadomości ciała, kontaktu i komunikacji M i Ch. Knillów,

– Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona,

– Baśniowych Spotkań,

– M. Montessorii,

– Porannego Kręgu – stymulacji polisensorycznej według pór roku,

– Programu TEACCH.

 

Wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o następujące zasady:

– Zasada życzliwej pomocy,

– Zasada aktywnego, samodzielnego i dobrowolnego udziału dzieci w zajęciach,

– Zasada dostosowania treści kształcenia do potrzeb dziecka,

– Zasada różnorodności form i metod pracy,

– Zasada stopniowania trudności,

– Zasada systematyczności i ciągłości oddziaływania terapeutycznego.